אולמות אירועים

Posted by in כללי.

גיחלשציגכלילחקיכמלחכמהעלתכגדתצהצתדכתהמלתגדצכלתהנדלתץגצנצתךץכצעיךץצגרעךץכתציץרגע גלחיגתימכשגתינכגכנהמתצדגמכלתהנ'דקכצלתמכקלתדחמכהלתח'דקכל כקגדלחגכלתדינכלחינחדינגכחינמ'ק

1

Posted by in כללי.

1111111111111111111111111 111111111111111