אולמות אירועים

גיחלשציגכלילחקיכמלחכמהעלתכגדתצהצתדכתהמלתגדצכלתהנדלתץגצנצתךץכצעיךץצגרעךץכתציץרגע גלחיגתימכשגתינכגכנהמתצדגמכלתהנ'דקכצלתמכקלתדחמכהלתח'דקכל כקגדלחגכלתדינכלחינחדינגכחינמ'ק