Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

הצהרת איכות אגן מפעלי הנדסה (1988) בע"מ (להלן ה"חברה"), על מנהליה ועובדיה, מחויבת למדיניות איכות בכל אחד ממרכיבי פעילויותיה. מערכת האיכות מופעלת ומיושמת בהתאמה לתקן ISO 9001 :2000 על פי נהלי האיכות המגדירים את השיטה והאחריות ליישום דרישות התקן, דרישות המפעל, דרישות הלקוחות והיענות לציפיותיהם. החברה מקצה משאבים רבים לקיום מערכת איכות ארגונית, תוך שמירה על אפקטיביות המערכות הארגוניות. יעדי האיכות המרכזיים של החברה הם: 1. השגת שביעות רצונו המלאה של הלקוח, על-ידי הבנה שיטתית של צרכיו המשתנים וסיפוקם. 2. שיפור וייעול תהליכי הייצור. 3. שיפור מתמיד של איכות המוצרים ובטיחותם. איכות המוצרים החברה מקיימת פיקוח פנימי מתמיד ושוטף על איכות המוצרים, במקביל לבדיקות הפיקוח התקופתיות של מכון התקנים הישראלי. מערכת האיכות של החברה פועלת באמצעות מערכת נהלים, הוראות עבודה ומפרטים. מערכת זו דינאמית ומשתנה בהתאם להתפתחות מוצרי החברה השונים. מדידה ובקרה בכדי להבטיח התאמתם של התהליכים והמוצרים לדרישות מערכת ניהול האיכות בחברה, מופעלת מערכת מדידה ובקרה על המוצרים והתהליכים. לאורך כל תהליך הייצור מתבצעת בדיקת מידות, כאשר הנפוצות שבהן: עובי ואורך. המדידות מתבצעות במכשירים מדידה מכוילים. להלן קבצי הסמכות ותקנים

 h5 IQNET-9001-2008  ISO-9001-2008-ENG
     
ISO-9001-2008-HEB 3811-h1 3812-h2
     
h3 h4   אגן מפעלי הנדסה 9001-2
     
 אגן מפעלי הנדסה 9001-1